Logo Sgwrs Lleisiau Ifanc

Sgwrs Lleisiau Ifanc

Ymgysylltu â phobl ifanc

Mae'r Sgwrs Lleisiau Ifanc yn fenter ar y cyd yr ydym yn ei rhedeg gyda Heddlu De Cymru, gan ddarparu cyfleoedd i bobl ifanc rhwng 11 a 25 oed i siarad â ni am blismona, trosedd a diogelwch cymunedol.

Police & Crime Commissioner, Emma Wools attending community event

Ymweliadau cymunedol

Allgymorth Cymunedol

Er mwyn galluogi preswylwyr i siarad yn uniongyrchol â'r Comisiynydd ac aelodau'r tîm, rydym yn trefnu ac yn mynychu amrywiaeth o weithgareddau ymgysylltu fel bod y Comisiynydd yn weladwy ac yn hygyrch i'r gymuned.

Picture of the Commissioner's mascot, holding a Welsh flag.

Dewi y Draig

Masgot y Comisiynydd

Dewi yw masgot y Comisiynydd ac mae'n ddraig gyfeillgar sy'n mwynhau gwrando a siarad â phobl.

graffig o 'ein heddlu, ein cymuned'. Rydych chi'n rhannu, rydyn ni'n gwrando.

Arolygon cymunedol

Ceisio adborth am blismona lleol

Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd sy'n gyfrifol am bennu cyllideb a lefel praesept yr Heddlu ar gyfer Heddlu De Cymru. Er mwyn helpu i wneud penderfyniadau'r Comisiynydd, rydym yn cynnal arolwg blynyddol sy'n rhoi cipolwg gwerthfawr ar eich barn ar gynigion cyllidebol, yn ogystal â'ch adborth a'ch profiadau o blismona lleol.

Diweddariadau Diweddaraf

Arhoswch yn wybodus gyda'n tudalen newyddion sy'n cynnwys y diweddariadau diweddaraf ac unrhyw ddatblygiadau.'

Newyddion
Llun o Dirprwy Gomisiynydd, a aeoldau o thim Gwasanaeth Ieuenctid Pen-y-bont ar Ogwr a Ospreys

Comisiynydd yn ymweld â Phen-y-bont ar Ogwr i weld sut mae ‘rygbi trefol’ yn mynd i’r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol

Praesept wedi’i gymeradwyo gan Bannel yr Heddlu a Throseddu

Siaradwr cynhadledd yn annerch y rhai a aeth i ddigwyddiad Codi Cymru Mae Bywydau Du o Bwys Race Council Cymru

Codi Cymru | Arddangosfa a Chynhadledd Mae Bywydau Du o Bwys Cymru Race Council Cymru