Ynghylch Arolygon cymunedol

Yn ogystal â gweithgareddau ymgysylltu cymunedol wedi’u trefnu drwy gydol y flwyddyn, mae’r Comisiynydd hefyd yn lansio arolwg cymunedol blynyddol i ofyn am adborth gan y cyhoedd ehangach am:

  • Blaenoriaethau plismona / Pryderon cymunedol
  • Sylwadau ac adborth ar y gwasanaeth a ddarperir gan Heddlu De Cymru
  • Cyfraniadau praesept yr heddlu (y swm rydym yn cyfrannu tuag at blismona fel rhan o’n Treth Gyngor)

Mae’r wybodaeth a’r adborth a gasglwyd o’n harolwg yn cynorthwyo penderfyniad y Comisiynydd wrth ystyried yr opsiynau ar gyfer gosod praesept yr heddlu (y swm y mae pobl yn ei dalu tuag at blismona fel rhan o’u Treth Gyngor) ac yn ein galluogi i ystyried cyflwyno gwaith diogelwch cymunedol.

Mae canlyniadau’r arolygon cymunedol blaenorol wedi’u crynhoi yn yr adroddiadau isod.

Adnoddau Diweddaraf

Archwiliwch ein tudalen adnoddau diweddaraf i gael y wybodaeth ddiweddaraf a mewnwelediadau gwerthfawr.

Adnoddau

Arolygon cymunedol

Mae'r adroddiadau hyn yn crynhoi'r adborth a'r canfyddiadau o'n harolygon cymunedol diweddaraf.

Diweddariadau Diweddaraf

Arhoswch yn wybodus gyda'n tudalen newyddion sy'n cynnwys y diweddariadau diweddaraf ac unrhyw ddatblygiadau.'

Newyddion

Praesept wedi’i gymeradwyo gan Bannel yr Heddlu a Throseddu