Cafodd y Polisi Cwcis ei ddiweddaru ar 20 Mawrth 2024 ac mae’n gymwys i ddinasyddion a thrigolion parhaol cyfreithiol y Deyrnas Unedig.

 1. Cyflwyniad

Mae ein gwefan, https://www.comisiynydddecymru.org.uk/ (“y wefan") yn defnyddio cwcis a thechnolegau perthnasol eraill (er cyfleustra cyfeirir at bob technoleg fel ‘cwcis’). Mae trydydd partïon rydym wedi ymgysylltu â nhw hefyd yn gosod cwcis. Yn y ddogfen isod rydym yn rhoi gwybod i chi am y defnydd o gwcis ar ein gwefan.

 1. Beth yw cwcis?

Cwci yw ffeil syml sy’n cael ei anfon ynghyd â thudalennau o’r wefan hon a’i storio gan eich porwr ar yriant caled eich cyfrifiadur neu ddyfais arall. Gellir dychwelyd y wybodaeth i’n gweinyddion ni neu weinyddion y trydydd partïon perthnasol yn ystod ymweliad dilynol.

 1. Beth yw sgriptiau?

Darn o god rhaglen yw sgript sy’n cael ei ddefnyddio i wneud i’n gwefan weithio’n gywir ac yn rhyngweithiol. Mae’r cod yn cael ei weithredu ar ein gweinydd ar eich dyfais.

 1. Beth yw ffagl gwe (web beacon)?

Ffagl gwe (neu dag picsel) yw darn o destun neu lun bach, anweledig ar wefan sy’n cael ei ddefnyddio i fonitro traffig ar wefan. Er mwyn gwneud hyn, caiff amrywiaeth o ddata amdanoch eu storio drwy ddefnyddio ffaglau gwe.

 1. Cwcis

5.1 Cwcis technegol neu swyddogaethol

Mae rhai cwcis yn sicrhau bod rhannau penodol o’r wefan yn gweithio fel y dylent a bod eich dewisiadau defnyddwyr yn hysbys o hyd. Drwy osod cwcis swyddogaethol, rydym yn ei gwneud yn haws i chi ymweld â’n gwefan. Fel hyn, ni fydd i chi fewnbynnu yr un wybodaeth wrth ymweld â’n gwefan, a bydd yr eitemau yn aros yn eich basged siopa nes i chi dalu, er enghraifft. Gallem osod y cwcis hyn heb eich caniatâd.

5.2 Cwcis Ystadegau

Rydym yn defnyddio cwcis ystadegau i roi’r profiad gorau o’n gwefan i’n defnyddwyr. Cawn olwg ar y defnydd o’n gwefan gyda’r cwcis ystadegau hyn.Byddwn yn gofyn am eich caniatâd i osod cwcis ystadegau.

5.3 Cwcis Marchnata/Olrhain

Mae cwcis marchnata/olrhain yn ffurf arall o storio lleol, sy’n cael eu defnyddio i greu proffiliau defnyddwyr er mwyn hysbysebu neu olrhain y defnyddiwr ar y wefan hon neu ar draws sawl gwefan at ddibenion marchnata tebyg.

 1. Cwcis Gosodedig

7 Rheoli eich gosodiadau cydsynio 

Gweithredol

Ystadegau

Marchnata

 1. Galluogi/analluogi a dileu cwcis

Gallwch ddefnyddio eich porwr gwe i ddileu cwcis yn awtomatig neu â llaw. Gallwch hefyd nodi na fydd rhai cwcis yn cael eu gosod. Opsiwn arall yw newid gosodiadau eich porwr gwe fel eich bod yn cael neges bob tro y caiff cwci ei osod. Am ragor o wybodaeth am yr opsiynau hyn, cyfeiriwch at y cyfarwyddiadau yn adran Gymorth eich porwr.

Sylwer efallai na fydd ein gwefan yn gweithio ar ei gorau os na chaiff unrhyw gwci ei alluogi. Os byddwch yn dileu’r cwcis yn eich porwr, byddant yn cael eu gosod unwaith eto ar ôl cael eich caniatâd pan fyddwch yn ymweld â’n gwefan eto.

 1. Eich hawliau ynghylch data personol

Mae gennych yr hawliau canlynol o ran eich data personol:

 • Cewch yr hawl i wybod pan fydd angen eich data personol arnoch, beth fydd yn digwydd iddynt ac am ba mor hir y bydd yn cael eu cadw.
 • Hawl mynediad: Mae gennych hawl i gael mynediad at eich data personol sy’n hysbys i ni.
 • Yr Hawl i Gywiro Data:  mae gennych yr hawl i ychwanegu at eich data personol, eu cywiro, eu dileu neu eu blocio pryd bynnag byddwch yn dymuno gwneud hynny.
 • Os byddwch yn rhoi eich caniatâd i ni brosesu eich data, mae gennych hawl i ddiddymu’r caniatâd hwnnw ac i gael eich data personol wedi eu dileu.
 • Yr hawl i drosglwyddo eich data: mae gennych yr hawl i ofyn am eich holl ddata personol gan y rheolydd a’u trosglwyddo yn eu cyfanrwydd at reolydd arall.
 • Yr Hawl i Wrthwynebu: gallwch wrthwynebu i ni brosesu eich data. Byddwn yn cydymffurfio â hyn, oni fydd seiliau cyfiawn dros brosesu.

Er mwyn rhoi’r hawliau hyn ar waith yn ymarferol, cysylltwch â ni. Cyfeiriwch at y manylion cyswllt ar waelod y Polisi Cwcis. Os bydd gennych gŵyn am y ffordd rydym yn ymdrin â’ch data, hoffem glywed gennych, ond mae gennych hefyd yr hawl i gyflwyno cwyn i’r awdurdod goruchwylio (Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth).

 1. Manylion Cyswllt

Am gwestiynau a/neu sylwadau am ein Polisi Cwcis a’r datganiad hwn, cysylltwch â ni drwy ddefnyddio’r manylion cyswllt canlynol:

Comisiynydd Heddlu a Throseddu
Pencadlys Heddlu De Cymru,
Heol y Bont-faen,
Pen-y-bont ar Ogwr,
CF31 3SU
Y Deyrnas Unedig
Gwefan: https://www.comisiynydddecymru.org.uk/
E-bost: commissioner@south-wales.police.uk
Rhif ffôn: 01656869366

Cafodd y Polisi Cwcis ei gysoni â cookiedatabase.org ar 12 Mawrth 2024.