Mae aelodau PALG, sy’n cynrychioli amrywiaeth o sefydliadau, yn helpu’r Comisiynydd i hyrwyddo triniaeth deg ac arferion dilys ym mhob rhan o amgylchedd gwaith Heddlu De Cymru yn rhagweithiol ac wrth ddelio â chymunedau De Cymru. Mae’r grŵp yn goruchwylio ac yn craffu’n annibynnol ar Heddlu De Cymru mewn perthynas â’r canlynol:

  • Defnyddio pwerau plismona (gan gynnwys stopio a chwilio a’r defnydd o rym)
  • Hygyrchedd a thryloywder system ymddygiad a chwynion yr heddlu
  • Datblygu polisïau, prosiectau ac arferion a’u rhoi ar waith
  • Ymgysylltu a rhyngweithio â’r cyhoedd
  • Materion tegwch yn y gwaith
  • Annog amrywiaeth yn y gweithle
  • Gwneud cynnydd yn erbyn amcanion cydraddoldeb a osodir fel rhan o Ddyletswyddau Penodol y Ddeddf Cydraddoldeb.

Cynhelir cyfarfodydd bob chwarter a chânt eu cadeirio gan Aelod Annibynnol o’r Gymuned.

Mae cofnodion y cyfarfodydd hyd at 2023 ar gael yn yr adran adnoddau a chyhoeddiadau.

Dogfennau Defnyddiol

Archwiliwch ein tudalen adnoddau diweddaraf i gael y wybodaeth ddiweddaraf a mewnwelediadau gwerthfawr.

Adnoddau

Pecyn Gwybodaeth PALG

Cofnodion Cyfarfod PALG