Wythnos Gweithredu Plismona Bro 2024

Image of PCC Alun Michael and others at the TACKLE after Dark event in Pyle, Bridgend.
Llun o'r Comisiynydd mewn sesiwn TACKLE after Dark

Mae’n Wythnos Weithredu Plismona yn y Gymdogaeth yr wythnos hon.

Mae’r wythnos i ddod yn gyfle i ddathlu’r rôl allweddol y mae timau plismona yn y gymdogaeth ar hyd a lled y wlad yn ei chwarae i gadw cymunedau’n ddiogel.

Ni ellir gorbwysleisio’r gwahaniaeth a wneir gan swyddogion lleol a Swyddogion Cymorth Cymunedol yr Heddlu mewn cymunedau ledled De Cymru – ac rwy’n clywed hyn yn gyson gan y bobl leol.

Dyma un enghraifft yn unig: Treuliais noson gyda’r tîm ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn ddiweddar er mwyn gweld sut mae ‘rygbi trefol’ yn helpu i fynd i’r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol mewn ardal leol. Rwyf wedi ariannu prosiect ‘TACKLE After Dark’ am ei fod yn rhoi ciplun o’r ffordd arloesol y caiff pobl ifanc eu cynnwys a sut mae Swyddogion Cymorth Cymunedol yr Heddlu, gweithwyr ieuenctid a phobl ym maes chwaraeon ym gwbwl ymrwymedig i gydweithio er mwyn datrys problemau a helpu i ddod â chymunedau ynghyd. Mae nifer o enghreifftiau ledled De Cymru.

Mae Swyddogion Cymorth Cymunedol yr Heddlu yn ganolog i blismona yn y gymdogaeth. Eu prif rôl yw cyfathrebu, gan wrando ar y gymuned, darparu gwybodaeth i’r gymuned, ymgysylltu â phobl a dod â phobl ynghyd i ddatrys problemau lleol. Ac mae galluogi a grymuso pobl yn y gymuned leol i gydweithio i fynd i’r afael â materion lleol yn hanfodol.

Oherwydd yr ymddiriedaeth rhwng cymuned a’i Swyddog Cymorth Cymunedol yr Heddlu, mae plismona yn y gymdogaeth hefyd yn chwarae rôl hanfodol wrth gasglu a datblygu cudd-wybodaeth gymunedol. Ac nid yw hyn wedi’i gyfyngu i ymddygiad gwrthgymdeithasol lefel isel yn unig – mae hefyd yn cynnwys gwybodaeth am droseddau cyfundrefnol a’r achosion o drais a cham-fanteisio sydd ynghlwm â nhw.

Wrth gwrs, mae Swyddogion Cymorth Cymunedol yr Heddlu yn chwarae rôl bwysig yn wynebu’r cyhoedd, ond mae’r wythnos hon hefyd yn ymwneud â dathlu a chydnabod y bobl hynny mewn rolau arbenigol nad ydynt yn cael eu cydnabod i bob pwrpas sy’n cefnogi plismona yn y gymdogaeth, y gwirfoddolwyr a’n partneriaid lu sydd i gyd yn chwarae rhan hanfodol. Fel cyn-weithiwr ieuenctid fy hun, bu’n fraint cael cyfarfod â gweithwyr ieuenctid presennol fel y rhai a welais ym Mhen-y-bont ar Ogwr ac i weld y gwaith ysbrydoledig maent yn ei wneud.

Mae plismona yn y gymdogaeth wedi bod wrth wraidd Cynllun yr Heddlu a Throseddu ac mae ansawdd y timau yn Ne Cymru yn parhau i wella ac yn arwain at fentrau newydd. Cred y Prif Gwnstabl a minnau’n gryf bod plismona cymunedol effeithiol yn hanfodol i gydberthynas gwasanaeth yr heddlu â’r cyhoedd a dyna’r brif flaenoriaeth i’r heddlu wrth atal troseddau a niwed.Er gwaethaf y cyfnod anodd rydym yn ei wynebu, rydym wedi parhau i amddiffyn plismona yn y gymdogaeth a’i wneud yn flaenoriaeth – ac nid fydd hynny’n newid.

Hoffwn ddiolch i bawb sy’n ymwneud â’r broses o roi plismona yn y gymdogaeth ar waith – am eu hymrwymiad personol, eu gallu i feddwl y tu allan i’r bocs ac i feddwl am syniadau newydd ac am eu heffeithiolrwydd wrth gadw cymunedau ledled De Cymru yn ddiogel.

Y Diweddariadau Diweddaraf

Arhoswch yn wybodus gyda'n tudalen newyddion sy'n cynnwys y diweddariadau diweddaraf ac unrhyw ddatblygiadau.'

Newyddion
Image of PCC Alun Michael and others at the TACKLE after Dark event in Pyle, Bridgend.

Comisiynydd yn ymweld â Phen-y-bont ar Ogwr i weld sut mae ‘rygbi trefol’ yn mynd i’r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol

Image of the PCC on an engagement visit

Hwb ariannol o £1m i helpu i wella diogelwch strydoedd De Cymru

Lleisiau Ifanc yn mynd y tu ôl i’r llenni ym mhencadlys yr heddlu