Praesept wedi’i gymeradwyo gan Bannel yr Heddlu a Throseddu

2024/25 precept approved by Police and Crime Panel

Cafodd cynnydd o 8.69% ym mhraesept yr Heddlu ei gymeradwyo gan Banel yr Heddlu a Throseddu ym Merthyr Tudful ddydd Mawrth, 6 Chwefror, gan olygu y bydd cartrefi ledled De Cymru yn talu £2.35 neu lai yn ychwanegol am blismona yn 2024/25.

Cytunwyd ar y cynnydd yn y praesept ar ôl i Alun Michael, Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, ar y cyd â Jeremy Vaughan, Prif Gwnstabl Heddlu De Cymru, gyflwyno trosolwg manwl i’r panel o’r heriau a wynebir gan yr heddlu, yn ogystal â’r camau sylweddol sydd wedi cael eu cymryd i arbed arian, buddsoddi mewn technoleg a sicrhau fod plismona gweithredol yn gweithio’n fwy effeithlon ac effeithiol.

Bydd ymateb manwl gan Banel yr Heddlu a Throseddu yn cael ei gyflwyno ar ei dudalen we.

Bydd cartrefi Band D yn talu £2.35 yn ychwanegol bob mis am blismona, ond bydd y mwyafrif, sy’n 68% o’r cartrefi yn Ne Cymru, yn talu llawer llai – rhwng tua £1.44 a £1.92 yn ychwanegol y mis. Bydd ardoll newydd y dreth gyngor yn dod â chost plismona yn Ne Cymru yn unol â’r cyfartaledd yng Nghymru.

Gofyniad Cyllideb a Gofyniad Praesept Treth Gyngor Taflen Hysbysiad Praesept 2024/25

Y Diweddariadau Diweddaraf

Arhoswch yn wybodus gyda'n tudalen newyddion sy'n cynnwys y diweddariadau diweddaraf ac unrhyw ddatblygiadau.'

Newyddion
Image of PCC Alun Michael and others at the TACKLE after Dark event in Pyle, Bridgend.

Comisiynydd yn ymweld â Phen-y-bont ar Ogwr i weld sut mae ‘rygbi trefol’ yn mynd i’r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol

Image of the PCC on an engagement visit

Hwb ariannol o £1m i helpu i wella diogelwch strydoedd De Cymru

Lleisiau Ifanc yn mynd y tu ôl i’r llenni ym mhencadlys yr heddlu