Lleisiau Ifanc yn mynd y tu ôl i’r llenni ym mhencadlys yr heddlu

Cafodd aelodau menter Sgwrs Lleisiau Ifanc Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd driniaeth VIP ym Mhencadlys yr Heddlu yn ddiweddar.

Cawsant olwg y tu ôl i’r llenni ar blismona a oedd yn cynnwys gwrthdystiadau gan swyddogion sy’n gyfrifol am adnabod wynebau, drylliau a dronau yn ystod eu hymweliad diwrnod.

Cymerodd dros 20 o bobl ifanc ran yn y digwyddiad Fforwm Ieuenctid rhanbarthol cyntaf mewn person a roddodd gyfle hefyd i aelodau gyfeirio pryderon gan eu cyfoedion ifanc am blismona gyda Chomisiynydd yr Heddlu a Throseddu, uwch arweinwyr o’r sefydliad a Chomisiynydd Plant Cymru, Rocio Cifuentes.

Dywedodd Sarah Davies, Rheolwr Ymgysylltu: “Roedd yn ddigwyddiad llwyddiannus – hoffwn ddiolch i bawb a helpodd i wneud iddo ddigwydd, yn enwedig y swyddogion a gymerodd amser allan o’u diwrnodau prysur i roi arddangosiadau ac ateb cwestiynau.

“Nod y digwyddiad yn y pen draw oedd gwrando ar farn pobl ifanc am blismona, da a drwg. Byddan nhw’n cael eu gwahodd yn ôl i’n gweld ni ym mis Chwefror fel y gallwn rannu gyda nhw’r hyn roedden ni’n gallu ei wneud mewn ymateb i’r hyn a ddywedon nhw wrthym.”

Mae Sgwrs Lleisiau Ifanc yn fenter ar y cyd rhwng tîm Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu a Heddlu De Cymru ac fe’i lansiwyd yn 2021 i dargedu pobl ifanc rhwng 11 a 25 oed i sicrhau bod eu lleisiau’n cael eu clywed a’u bod yn cael dylanwad. Ers lansio’r fenter hon, mae dros 2,000 o bobl ifanc o bob rhan o Dde Cymru wedi rhannu eu hadborth gyda ni.

Ydych chi’n adnabod unrhyw un a hoffai ymuno yn y Sgwrs Lleisiau Ifanc? Ewch i dudalen we Lleisiau Ifanc am fwy o wybodaeth

Y Diweddariadau Diweddaraf

Arhoswch yn wybodus gyda'n tudalen newyddion sy'n cynnwys y diweddariadau diweddaraf ac unrhyw ddatblygiadau.'

Newyddion
Image of PCC Alun Michael and others at the TACKLE after Dark event in Pyle, Bridgend.

Comisiynydd yn ymweld â Phen-y-bont ar Ogwr i weld sut mae ‘rygbi trefol’ yn mynd i’r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol

Image of the PCC on an engagement visit

Hwb ariannol o £1m i helpu i wella diogelwch strydoedd De Cymru

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu newydd wedi’i gyhoeddi ar gyfer De Cymru