Comisiynydd yn ymweld â Phen-y-bont ar Ogwr i weld sut mae ‘rygbi trefol’ yn mynd i’r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol

Image of PCC Alun Michael and others at the TACKLE after Dark event in Pyle, Bridgend.

Aeth Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Alun Michael i’r Pîl yn ddiweddar i weld sut mae prosiectau a ariennir gan y Comisiynydd yn helpu i leihau ymddygiad gwrthgymdeithasol yn ddiweddar.

Ymunodd ei Ddirprwy, Emma Wools, ag ef ar yr ymweliad a ddechreuodd â chyflwyniad i ‘rygbi trefol’ – brand newydd o hoff gamp y genedl sydd wedi cyfrannu at ostyngiad o 50% mewn achosion o ymddygiad gwrthgymdeithasol mewn rhai o ardaloedd.

Mae ‘TACKLE After Dark’ yn brosiect sy’n cael ei ariannu’n llawn gan y Comisiynydd ac yn gynnyrch partneriaeth rhwng tîm Plismona yn y Gymdogaeth Pen-y-bont ar Ogwr yn Heddlu De Cymru, Cymorth i Ieuenctid Pen-y-bont ar Ogwr a’r Gweilch yn y Gymuned.

Mae’n lleihau ymddygiad gwrthgymdeithasol drwy ymgysylltu â phobl ifanc ar nosweithiau tywyll yn y gaeaf mewn lleoedd fel meysydd parcio, lle mae grwpiau’n dueddol o ymgynnull.

Mae cannoedd o bobl ifanc wedi cymryd rhan yn y sesiynau wythnosol ers iddynt lansio ym mis Hydref.

Caiff y sesiynau hyn eu cynnal gan hyfforddwyr cymwys sy’n defnyddio rygbi i addysgu sgiliau bywyd hanfodol fel cyfathrebu, datrys problemau, gwneud penderfyniadau a rheoli amser â’r nod o feithrin hunan-barch ac annog y cyfranogwyr i wneud dewisiadau bywyd cadarnhaol.

Dywedodd y Comisiynydd, Alun Michael: “Yn aml iawn rydym yn siarad am bobl ifanc fel troseddwyr, ond yn aml y gwir yw mai nhw yw’r dioddefwyr y mae ymddygiad gwrthgymdeithasol wedi effeithio arnynt. Mae er budd pawb i oresgyn hyn ac ymgysylltu â phobl ifanc a’u helpu.

“Rwy’n falch o allu ariannu dull mor gyfoes ac arloesol o fynd i’r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol. Mae chwaraeon yn ffordd wych o weithio gyda phobl ifanc ac mae’r bartneriaeth hon yn cyflwyno rygbi mewn ffordd sy’n hygyrch ac yn berthnasol i bawb, gan roi cyfle i’r sawl syn cymryd rhan ddatblygu fel unigolion ar yr un pryd.”

Yn y llun o’r chwith i’r dde: Rhingyll Daniel Parry, Tîm Plismona yn y Gymdogaeth Pen-y-bont ar Ogwr, y Comisiynydd Alun Michael, y Dirprwy Gomisiynydd Emma Wools, Gemma Shore, Gweithiwr Ieuenctid Allgymorth, Cymorth Ieuenctid Pen-y-bont ar Ogwr a Kyle Tucker, y Gweilch yn y Gymuned.

Y Diweddariadau Diweddaraf

Arhoswch yn wybodus gyda'n tudalen newyddion sy'n cynnwys y diweddariadau diweddaraf ac unrhyw ddatblygiadau.'

Newyddion
Image of the PCC on an engagement visit

Hwb ariannol o £1m i helpu i wella diogelwch strydoedd De Cymru

Lleisiau Ifanc yn mynd y tu ôl i’r llenni ym mhencadlys yr heddlu

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu newydd wedi’i gyhoeddi ar gyfer De Cymru