Ymagwedd System Gyfan Merched

Cefnogi a gwella bywydau menywod agored i niwed i leihau troseddu ac aildroseddu drwy gynnig cymorth wedi’i dargedu’n fwy effeithiol ac osgoi bylchau yn y ddarpariaeth gwasanaeth i alluogi menywod i gael mynediad at y cymorth sydd ei angen arnynt i fyw bywydau cadarnhaol, iach, heb droseddu. Mae Future 4 yn croesawu atgyfeiriadau gwirfoddol i’r gwasanaeth gan yr heddlu, y gwasanaeth prawf a bydd hefyd yn ystyried atgyfeiriadau gan asiantaethau eraill (e.e. trydydd sector, gwasanaethau awdurdod lleol).

wsa@saferwales.com
De Cymru