Mae’n bwysig iawn eich bod yn gwneud cais am adolygiad i’r sefydliad cywir. Dylai Heddlu De Cymru fod wedi ysgrifennu atoch i ddweud ble i gyflwyno’ch adolygiad. Os nad ydych yn siŵr, cysylltwch ag Adran Safonau Proffesiynol Heddlu De Cymru neu ein swyddfa.

Os gwnewch gais dilys am adolygiad o gŵyn, byddwn yn cysylltu â Heddlu De Cymru i gael cofnod llawn o’ch cwyn. Bydd swyddfa’r Comisiynydd Heddlu a Throseddu ond yn cadw’r wybodaeth a’r dogfennau a ddarperir gan Heddlu De Cymru drwy gydol yr adolygiad.

Cyn i chi gyflwyno cais am adolygiad, rydym yn argymell eich bod yn darllen y wybodaeth isod:

Os yw eich cwyn wedi’i chofnodi o dan Atodlen 3 o Ddeddf Diwygio’r Heddlu 2002, mae gennych hawl i wneud cais am adolygiad o ganlyniad y gŵyn. Rhaid gwneud y cais hwnnw o fewn 28 diwrnod o gael canlyniad ysgrifenedig eich cwyn. Fodd bynnag, gall Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu ymestyn y cyfnod hwn os yw’n fodlon mai dim ond gwneud hynny, yn seiliedig ar amgylchiadau’r achos.

Bydd yr adolygiad yn ystyried a yw canlyniad y modd y delir â’ch cwyn yn rhesymol ac yn gymesur.

Dim ond achwynydd, neu rywun sy’n gweithredu ar ei ran, all wneud cais am adolygiad mewn perthynas â chwyn. Mae’n rhaid eich bod wedi cael hysbysiad ysgrifenedig o ganlyniad eich cwyn cyn i chi wneud cais am adolygiad.

Comisiynydd Heddlu a Throseddu De Cymru yw’r corff adolygu perthnasol ar gyfer y cwynion canlynol:

Lle mai’r awdurdod priodol yw Heddlu De Cymru
Lle nad yw’r gŵyn yn ymwneud ag ymddygiad uwch swyddog
Lle gall Heddlu De Cymru fodloni ei hun, o’r gŵyn yn unig, na fyddai’r ymddygiad y cwynwyd amdano (pe bai’n cael ei brofi) yn cyfiawnhau dwyn achos troseddol neu ddisgyblu
Lle nad yw’r gŵyn wedi’i chyfeirio at yr IOPC

Dylai pob cais arall am Adolygiad gael ei drin gan Swyddfa Annibynnol Ymddygiad yr Heddlu.

Os gwnewch gais am Adolygiad i ni yn anghywir, byddwn yn sicrhau bod eich cais yn cael ei drosglwyddo i Swyddfa Annibynnol Ymddygiad yr Heddlu cyn gynted â phosibl. Yn yr un modd, os gwnewch gais i Swyddfa Annibynnol Ymddygiad yr Heddlu y dylid ymdrin â hi gan Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu, byddant yn anfon eich cais atom cyn gynted â phosibl.

Rhaid gwneud cais yn ysgrifenedig a nodi’r wybodaeth ganlynol:

  • Manylion eich cwyn;
  • Y dyddiad y gwnaed y gŵyn;
  • Pwy wnaeth ddelio â’ch cwyn;
  • Y dyddiad y rhoddwyd y manylion i chi am eich hawl i gael adolygiad

Fodd bynnag, gall Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu benderfynu ystyried adolygiad er nad yw’n cydymffurfio ag un neu fwy o’r gofynion hyn.

Os mai ni yw’r sefydliad cywir, byddwn yn cydnabod eich cais yn ysgrifenedig ac yn rhoi gwybod i chi am yr amser tebygol i ystyried eich cais am adolygiad. Dylech roi unrhyw wybodaeth berthnasol i ni am eich cwyn ac i gynorthwyo’r adolygiad ar hyn o bryd.

I ystyried eich apêl, byddwn yn cysylltu â Heddlu De Cymru ac yn gofyn iddynt ddarparu unrhyw wybodaeth sydd ganddynt am eich cwyn a sut yr ymdriniwyd â hi.

Unwaith y byddwn wedi derbyn yr holl wybodaeth, byddwn yn cynnal yr adolygiad ac yn gwneud ein penderfyniad. Bydd y penderfyniad hwn yn cael ei gyfleu’n ysgrifenedig i chi, ynghyd â rhesymeg glir sy’n seiliedig ar dystiolaeth.

Mae’n bwysig deall na allwn ail-ymchwilio i’ch cwyn, dim ond sut y cafodd eich cwyn ei thrin a’i chanlyniad y gallwn asesu. Unwaith y byddwn wedi gwneud penderfyniad mae’n dod â’ch cwyn i ben. Nid oes hawl bellach i gael adolygiad neu apêl.

HYGYRCHEDD

Os yw’n anodd i chi ddefnyddio’r ffurflen hon neu’r gwasanaeth hwn, er enghraifft, os nad Saesneg yw eich iaith gyntaf, neu os oes gennych anabledd, cysylltwch â ni:

Ffôn: 01656 869366

E-bost: PCCReviews@south-wales.police.uk

Os oes angen unrhyw addasiadau arnoch i’ch cefnogi drwy’r system gwyno, rhowch wybod i ni. Er enghraifft, os oes gennych nam ar eich golwg, efallai y byddwch yn gofyn i ni ddarparu ymatebion ysgrifenedig mewn testun mwy. Rydym hefyd yn gallu darparu dogfennau ar ffurf Hawdd Darllen. Mae’r ffurflen hon ar gael yn Gymraeg, ac os hoffech gyfathrebu yn Gymraeg, rhowch wybod i ni.

Dogfennau Defnyddiol

Archwiliwch ein tudalen adnoddau diweddaraf i gael y wybodaeth ddiweddaraf a mewnwelediadau gwerthfawr.

Adnoddau

Ffurflen Gais am Adolygiad