Advocacy After Fatal Domestic Abuse (AAFDA)

Mae’n darparu cymorth i deuluoedd sydd mewn profedigaeth o ganlyniad i gam-drin domestig angheuol neu hunanladdiad lle mae cam-drin domestig wedi bod yn ffactor.

07887 488 464

help@aafda.org.uk

BAWSO

Gwasanaethau arbenigol ar gyfer pobl  ddu neu leiafrifol sy’n ddioddefwyr cam-drin, trais a chamfanteisio yng Nghymru.

0800 731 8147 (Llinell Gymorth: 24 awr)

www.bawso.org.uk

Gwasanaethau Trais Domestig Calan

Elusen cam-drin domestig sy’n gwasanaethu yng Nghastell-nedd Port Talbot a Phen-y-bont ar Ogwr

01639 633580

www.calanDVS.org.uk

Cymorth i Fenywod Caerdydd

Helpu menywod yn y brifddinas sy’n dioddef cam-drin.

02920 460566 (Llinell Gymorth: 24 awr)

Gwefan: www.cardiffwomensaid.org.uk

Dyn Safer Cymru

Gweithio ledled Cymru i helpu dynion sy’n cael profiad o gam-drin domestig.

0808 801 0321

www.dynwales.org

Henna Foundation

Elusen gofrestredig genedlaethol sy’n ymrwymo i gryfhau teuluoedd mewn cymunedau Mwslimaidd

029 2049 6920

Henna Foundation (cavamh.org.uk)

Gwasanaethau Cam-drin Domestig RhCT

Cymorth cam-drin domestig i’r rhai yn ardal Rhondda Cynon Taf

01443 400791

www.wa-rct.org.uk

Merthyr Tudful Mwy Diogel

Cefnogi’r rhai yn ardal Merthyr Tudful

01685 353999 (Dydd Llun-Dydd Gwener 9am-5pm)

www.smt.org.uk

Llwybrau Newydd

Gwasanaeth cymorth arbenigol i oedolion a phlant yr effeithiwyd arnynt gan achosion o dreisio, cam-drin rhywiol a thrais rhywiol

01685 379 310

www.newpathways.org.uk

Cymru Ddiogelach

Elusen annibynnol sydd â’r nod o gefnogi, diogelu a grymuso grwpiau o bobl sydd yn aml yn anweladwy mewn cymdeithas

029 2022 0033

www.saferwales.com

Cymorth i Fenywod Abertawe

Sefydliad i fenywod un unig sy’n cefnogi menywod, gyda phlant neu heb blant, yr effeithir arnynt gan gam-drin domestig

01792 644683 (24 awr)

Cymorth i Fenywod Abertawe

Gwasanaeth lleol sy’n cael ei redeg gan yr elusen genedlaethol a lleol, Cymorth i Ddioddefwyr. Rydym yn rhoi help a chefnogaeth i unrhyw un yn Ne Cymru y mae troseddu wedi effeithio arnynt

0300 30 30 161

www.ffocwsdioddefwyrdecymru.org.uk

Stori Cymru

Dechreuodd Stori fel Hafan Cymru dros ddeng mlynedd ar hugain yn ôl, i helpu pobl byw mewn ofn o gam-drin domestig. Heddiw, maent yma i unrhyw un mewn sefyllfa sy’n ei gwneud hi’n anodd byw’n ddiogel gartref. eu hunain yn fwy disglair,

Abertawe – 01792 345751 RhCT -01443 423208 Castell Nedd– 01639 636659

Contact | Stori (storicymru.org.uk)

Dyfodol mwy diogel.

Ffynnu Cymorth i Fenywod

Cymorth i fenywod, plant a phobl ifanc yn Nghastell-nedd Port Talbot

01639 894864

www.thrivewomensaid.org.uk

Cymorth i Ferched Cymru

Gwasanaeth cymorth i fenywod a phlant sy’n profi cam-drin domestig a phob math o drais

02920 541 551

https://www.welshwomensaid.org.uk/cy/

Gwasanaethau Cam-drin Domestig y Fro

Helpu dioddefwyr ym Mro Morgannwg

01446 744755 (Dydd Llun-Dydd Gwener 9am-5pm)

www.valedas.org

Llinellau Cymorth Cenedlaethol

Mae'r adran isod yn darparu gwybodaeth gyswllt ar gyfer llinellau cymorth cenedlaethol.

Action Fraud

Canolfan Genedlaethol Adroddiadau Twyll a Seiberdroseddu.

0300 123 2040

Welsh | Action Fraud

Galop

Llinell Gymorth Trais Domestig Genedlaethol i bobl LHDT

0800 999 5428 (Dydd Llun, Dydd Mawrth a Dydd Gwener 10am-5pm, Dydd Mercher a Dydd Iau 10am-8pm)

www.galop.org.uk

Hourglass

Mae Hourglass yn cefnogi’r rhai sy’n profi (neu mewn perygl) niwed, yn ogystal â Codi ymwybyddiaeth a hyrwyddo atal effeithiol ar gyfer pobl hŷn.

Gyrrwch neges: 07860052906 Linell Gymorth: 0808 808 8141(24/7)

Welcome to Hourglass Cymru | Hourglass (wearehourglass.cymru)

Karma Nirvana

Llinell Gymorth Cam-drin ar sail Anrhydedd yn y DU

0800 5999 247 (Dydd Llun-Dydd Gwener 9am-5pm)

www.karmanirvana.org.uk

Byw Heb Ofn

Llinell gymorth ar gyfer trais rhywiol a cham-drin domestig yng Nghymru.

0808 8010 800 (24 awr)

Cysylltwch â Byw Heb Ofn | LLYW.CYMRU

NSPCC

Prif elusen plant y DU, atal cam-drin a helpu’r rhai hynny yr effeithiwyd arno i wella.

0808 800 5000 

help@NSPCC.org.uk

Logo o NSPCC

NSPCC Childline

Mae’r gwasanaeth Childline yn rhoi llais i blant a phobl ifanc pan nad oes neb arall yn gwrando. Pa bynnag broblemau neu beryglon y maent yn eu hwynebu, rydym yn rhoi rhywle iddynt droi ato am gymorth pan fydd ei angen arnynt. Mae Childline yma i ffonio 0800 1111 – mae Cwnselwyr Childline yma i gymryd galwadau 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos gan blant a phobl ifanc dan 19 oed.

1-2-1 sgwrsio ac e-bost hefyd ar gael – 1-2-1 counsellor chat | Childline

Gwefan: Childline | NSPCC

Logo o NSPCC

Rape Crisis England and Wales

Gwasanaeth sgwrsio ar-lein a ffôn am ddim i unrhyw un 16+ oed yng Nghymru a Lloegr sydd wedi cael ei effeithio gan dreisio, cam-drin plant yn rhywiol, ymosodiad rhywiol, aflonyddu rhywiol neu unrhyw fath arall o drais rhywiol.

Ffon: 0808 802 9999 (24/7 awr)

Rape Crisis England & Wales

Respect

Elusen yn y DU sy’n gweithio i atal y niwed a wneir gan y rhai sy’n cyflawni cam-drin domestig.

Ffon: 0808 8024040

http://respect.uk.net/information-support/domestic-violence-perpetrators/

Llinell Gymorth

Mae’n darparu llinell gymorth gyfrinachol sy’n cynnig cymorth emosiynol

01708 765200

www.supportline.org.uk

The National Male Survivor Helpline and Online Service

Mae’r Llinell Gymorth Genedlaethol i Ddynion Goroeswyr yn llinell gymorth gyfrinachol ar gyfer dioddefwyr trais rhywiol a chamdriniaeth.

Ffon: 0808 800 5005   Gyrrwch neges: 07860 065187

support@safeline.org.uk

Ymddiriedolaeth Goroeswyr

Asiantaeth ambarél ar gyfer gwasanaethau treisio a cham-drin rhywiol arbenigol yn y DU

08088 010818

www.thesurvivorstrust.org

Survivor UK

Llinell gymorth gyfrinachol dros y ffôn ac am ddim ar gyfer dynion a bechgyn sy’n delio ag effeithiau trais rhywiol

02035983898

www.survivorsuk.org