Mae’r wybodaeth ganlynol yn esbonio sut rydym yn bodloni’r gofynion datgelu sy’n ymwneud â chaffael nwyddau a gwasanaethau, h.y. “Faint rydym yn ei wario ac ar beth rydym yn ei wario”.

Contractau a Gwahoddiadau i Dendro

Mae dyletswydd ar y Comisiynydd i gyhoeddi manylion pob contract lle mae’r gwerth dros £10,000 ynghyd â chopi o bob gwahoddiad i dendro a gyhoeddwyd.

Mae gan y Bluelight Police Database gyfleuster Rhyddid Gwybodaeth sy’n darparu rhestr o gontractau cyfredol ar gyfer aelod awdurdodau, ar yr amod mai’r sefydliad sy’n cynnal y gronfa ddata. Mae Heddlu De Cymru’n defnyddio BLPD i gyhoeddi copïau o gontractau wedi’u llofnodi.

Pan fydd yr heddlu’n prynu dan gontract ar y cyd neu fframwaith dan arweiniad sefydliad arall, byddwn yn cyfeirio at y prif sefydliad a allai fod yn heddlu arall, Gwasanaeth Caffael y Llywodraeth neu’n sefydliad sector cyhoeddus arall. Pan eir i gontract yn ôl y gofyn sy’n destun llofnod, bydd copïau o’r rhain yn cael eu cyhoeddi ar BLPD.

Mae Heddlu De Cymru wedi mabwysiadu proses e-gaffael lefel uchel ac o ganlyniad, cedwir gwybodaeth yn ymwneud â gwahoddiadau i dendro yn yr adnodd e-dendro sy’n cael ei adnabod fel edendrocymru edendrocymru: y porth edendro ar gyfer Gwerth Cymru. Byddwn yn darparu dolen i ddogfennau ITT bob tro y byddwn yn hysbysebu ein cyfleoedd i dendro.

Ar gyfer caffaeliadau o dan £12,500, lle nad oes contract ar waith, caiff gwerth am arian ei geisio, yn aml trwy ddyfynbrisiau cystadleuol a chaiff archebion prynu eu codi gan ddefnyddio’r amodau a thelerau sydd ynghlwm.

Hysbysebu cyfleoedd i dendro

Mae Heddlu De Cymru yn defnyddio sawl dull o roi cyhoeddusrwydd i gyfleoedd busnes, yn dibynnu ar natur a gwerth y cyfle:

GwerthwchIGymru – menter Llywodraeth Cymru yw GwerthwchIGymru sy’n helpu BBaChau “busnesau bach a chanolig eu maint” a chyflenwyr eraill i weithio’n llwyddiannus gyda chleientiaid y sector cyhoeddus. Ar ôl cofrestru, gall cyflenwyr edrych ar gyfleoedd i dendro, hyrwyddo’u cwmni, cysylltu â sefydliadau cofrestredig y sector cyhoeddus a gofyn am gyngor.

Hafan | Find a Tender – defnyddir y gwasanaeth hwn ar gyfer pob cyfle i dendro sydd dros y trothwy presennol “a arferai gael ei adnabod fel OJEU”.

Contracts Finder – mae’n darparu gwybodaeth ddiweddar am dendrau a chontractau’r sector cyhoeddus yn y DU.

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth yn y canllaw sydd ynghlwm, “Sut i wneud Busnes gyda Heddlu De Cymru”.

Gwahoddiadau i Dendro

Lle y bo’n berthnasol, ac yn dilyn dyfarniad, bydd copïau o ddogfennau gwahoddiad i dendro ar gyfer contractau y disgwylir iddynt fod yn fwy na £12,500 ar gael trwy’r Blue Light Procurement Database.

Mae Gwasanaethau Masnachol a Chaffael ar y Cyd Heddlu De Cymru yn gyfrifol am reoli’r holl weithgarwch ar dendrau a chontractau ar gyfer y Comisiynydd a’r Prif Gwnstabl.

Dogfennau Defnyddiol

Archwiliwch ein tudalen adnoddau diweddaraf i gael y wybodaeth ddiweddaraf a mewnwelediadau gwerthfawr.

Adnoddau

Sut i wneud Busnes gyda Heddlu De Cymru