Swyddogaethau Penodol y Bwrdd:

Monitro cynnydd a pherfformiad drwy eithriad, gan adrodd yn erbyn:

 • Cynllun yr Heddlu a Throseddu
 • Y Gyllideb a’r Rhaglen Gyfalaf
 • Y Strategaeth Cronfeydd wrth Gefn
 • Y Strategaeth Gomisiynu
 • Cynllun Cyfathrebu Strategol
 • Strategaeth Partneriaeth
 • Strategaeth Ymgynghori ac Ymgysylltu
 • Cofrestrau o Risgiau ac Ansicrwydd Corfforaethol
 • Strategaeth Ystâd
 • Strategaeth TGCh
 • Cynllun Caffael Blynyddol

Derbyn diweddariadau a monitro cynnydd yn erbyn Cynllun Heddlu a Throseddu’r Comisiynydd a Chynllun Cyflawni’r Prif Gwnstabl.

Cael materion y cytunwyd y byddent yn cael eu huwchgyfeirio gan Gyd-fyrddau mewnol eraill a/neu Grŵp Aur y Prif Gwnstabl, gan gynnwys materion yn ymwneud â’r sefyllfa ariannol, argymhellion Arolygiaeth Cwnstabliaeth a Gwasanaethau Tân ac Achub Ei Fawrhydi a phrosiectau/rhaglenni newid perthnasol.

Derbyn y canlyniadau a ddeillir o’r rhaglen craffu thematig a drefnwyd, a gaiff ei chynnal gan y Bwrdd Craffu ac Atebolrwydd, gan gytuno ar gamau gweithredu neu gynnig rhai lle y bo’n briodol gwneud hynny.

Adolygu a chytuno ar unrhyw newidiadau i’r Llawlyfr Llywodraethu ar y cyd.

Trafod partneriaeth a chydweithio gyda’r sector cyhoeddus ehangach, er budd effeithiolrwydd ac effeithlonrwydd plismona.

Cael diweddariadau ar faterion neu ddigwyddiadau lleol neu genedlaethol a all gael effaith ar blismona a chymunedau De Cymru.

Gwneud penderfyniadau nad ydynt yn benderfynadwy mewn mannau eraill, yn unol â deddfwriaeth neu’r Cynllun Cydsynio a Dirprwyo.

Gweithredu er budd y cyhoedd, ystyried sut y gall perfformiad a darpariaeth gwasanaeth gael effaith ar y cyhoedd, gan gynnwys dioddefwyr troseddau.

Amlygu Adroddiadau

Archwiliwch ein tudalen adnoddau diweddaraf i gael y wybodaeth ddiweddaraf a mewnwelediadau gwerthfawr.

Adnoddau

Bwrdd Strategol y Comisiynydd 2023

Llawlyfr Llywodraethu