Cynllun Yr Heddlu a Throseddu 2023 – 27

Cyflawni Mwy Gyda'n Gilydd ar gyfer De Cymru Ddiogelach

Craffu a Goruchwylio Heddlu de Cymru-

Un o brif gyfrifoldebau'r Comisiynydd yw dwyn y Prif Gwnstabl i gyfrif ar ran y cyhoedd, er mwyn i wasanaeth yr heddlu yn Ne Cymru weithredu'n effeithiol ac yn effeithlon.

Bwrdd Strategol y Comisiynydd

Cynhelir cyfarfod ar gyfer Bwrdd Strategol y Comisiynydd bob dau fis calendr, ac mae'n elfen allweddol o'r fframwaith llywodraethu. Mae'n galluogi'r Comisiynydd i fonitro'r gwaith o gyflawni'r Cynllun...