Panel Heddlu a Throsedd De Cymru

Mae’r Comisiynydd Heddlu a Throseddu yn destun craffu gan Banel Heddlu a Throseddu, sy’n darparu gwiriadau a balansau mewn perthynas â pherfformiad y Comisiynydd ac yn cefnogi’r Comisiynydd yn y modd y mae cyfaill beirniadol.  Mae’r Panel yn craffu ar y Comisiynydd ac nid ar yr heddlu. Rôl y Panel yw craffu ar berfformiad y Comisiynydd a sicrhau tryloywder.

Cliciwch yma am wybodaeth panel

Cyngor ac Argymegllion Seiberddiogelwch

Cwynion yn erbyn Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu

Hysbysiad Praesept

Eiddo, hawliau, rhwymedigaethau

Cynllun Cysgodi

Mynd i’r Afael a Thrais yn Erbyn Menywod a Merched: Strategaeth ar y Cyd 2019 -2024

Heddlu De Cymru – Bwlch Cyflog Rhwng y Rhywiau 2023

Comisiynu gwasanaeth Cynghorwyr/Eiriolwyr Annibynnol ar Drais Rhywiol

Cefnogi Dioddefwyr a Thystion:

Cofnodion Penderfyniad

Strategaeth Ariannol Tymor Canolig 2022-2026

Cofnodion Cyfarfod PALG

Chwilio
Tudalen 1 o 4