HMICFRS Arolygu a Pherfformiad

Crynodeb

HMICFRS yw’r corff sy’n asesu’n annibynnol effeithiolrwydd ac effeithlonrwydd heddluoedd   a gwasanaethau tân ac achub. Mae’n ddyletswydd ar y Comisiynydd i ymateb i adroddiadau HMICFRS sy’n ymwneud â Heddlu De Cymru ac adroddiadau cenedlaethol, lle y bo’n berthnasol.

YMATEB COMISIYNYDD YR HEDDLU A THROSEDD I ADRODDIAD AROLYGU AROLYGIAETH CWNSTABLIAETH A GWASANAETHAU TÂN AC ACHUB EI FAWRHYDI: ‘MEETING THE NEEDS OF VICTIMS IN THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM’ 175.38 KB YMATEB COMISIYNYDD YR HEDDLU A THROSEDDU I ADRODDIAD AROLYGU AROLYGIAETH CWNSTABLIAETH A GWASANAETHAU TÂN AC ACHUB EI FAWRHYDI: ‘AN INSPECTION OF THE EFFECTIVENESS OF THE POLICE AND LAW ENFORCEMENT BODIES’ RESPONSE TO GROUP-BASED CHILD SEXUAL EXPLOITATION IN ENGLAND AND WALES.’ 170.96 KB YMATEB COMISIYNYDD YR HEDDLU A THROSEDDU I ADRODDIAD AROLYGU AROLYGIAETH CWNSTABLIAETH A GWASANAETHAU TÂN AC ACHUB EI FAWRHYDI: 'YMWELIAD AROLYGU Â DALFEYDD HEDDLU DE CYMRU' 171.29 KB YMATEB COMISIYNYDD YR HEDDLU A THROSEDDU I AROLYGIAD AR Y CYD AROLYGIAETH CWNSTABLIAETH A GWASANAETHAU TÂN AC ACHUB EI FAWRHYDI: 'YR YMATEB AMLASIANTAETH I ACHOSION O GAM-DRIN AC ESGEULUSO PLANT YM MHEN-Y-BONT AR OGWR' 138.92 KB YMATEB COMISIYNYDD YR HEDDLU A THROSEDDU I ADRODDIAD AROLYGU AROLYGIAETH CWNSTABLIAETH A GWASANAETHAU TÂN AC ACHUB EI FAWRHYDI: ‘AROLYGIAD O WAHANIAETHAU HILIOL YM MHENDERFYNIADAU CYFIAWNDER TROSEDDOL YR HEDDLU.’ 167.17 KB YMATEB COMISIYNYDD YR HEDDLU A THROSEDDU I ADOLYGIAD AROLYGIAETH CWNSTABLIAETH A GWASANAETHAU TÂN AC ACHUB EI FAWRHYDI: ‘ADOLYGIAD O ARWEINYDDIAETH A THREFNIADAU LLYWODRAETHU'R GWASANAETH HEDDLU AR GYFER MATERION YN YMWNEUD Â HIL’ 168.72 KB YMATEB COMISIYNYDD YR HEDDLU A THROSEDDU I ADRODDIAD AROLYGU AROLYGIAETH CWNSTABLIAETH A GWASANAETHAU TÂN AC ACHUB EI FAWRHYDI: ‘HOMICIDE PREVENTION: AN INSPECTION OF THE POLICE CONTRIBUTION TO THE PREVENTION OF HOMICIDE’. 166.15 KB YMATEB COMISIYNYDD YR HEDDLU A THROSEDDU I ADRODDIAD AROLYGU AROLYGIAETH CWNSTABLIAETH A GWASANAETHAU TÂN AC ACHUB EI FAWRHYDI: ‘AN INSPECTION OF HOW EFFECTIVE POLICE FORCES ARE IN THE DEPLOYMENT OF FIREARMS.’ 167.82 KB YMATEB COMISIYNYDD YR HEDDLU A THROSEDDU I ADRODDIAD SBOTOLAU PEEL: ‘POLICE PERFORMANCE: GETTING A GRIP’. 168.06 KB YMATEB COMISIYNYDD YR HEDDLU A THROSEDDU I ADRODDIAD AROLYGIAETH CWNSTABLIAETH A GWASANAETHAU TÂN AC ACHUB EI FAWRHYDI: ‘AROLYGIAD O BA MOR DDA Y MAE'R HEDDLU A'R ASIANTAETH TROSEDDU CENEDLAETHOL YN MYND I'R AFAEL Â CHAM DRIN PLANT YN RHYWIOL A CHAMFANTEISIO AR BLANT YN RHYWIOL AR-LEIN’. 166.42 KB YMATEB COMISIYNYDD YR HEDDLU A THROSEDDU I ADRODDIAD AROLYGU AROLYGIAETH CWNSTABLIAETH A GWASANAETHAU TÂN AC ACHUB EI FAWRHYDI: ‘AN INSPECTION OF VETTING, MISCONDUCT, AND MISOGYNY IN THE POLICE SERVICE’ 171.63 KB YMATEB COMISIYNYDD YR HEDDLU A THROSEDDU I ADRODDIAD SBOTOLAU AROLYGIAETH CWNSTABLIAETH A GWASANAETHAU TÂN AC ACHUB EI FAWRHYDI: YMATEB YR HEDDLU I FYRGLERIAETH, LLADRAD A THROSEDDAU MEDDIANGAR ERAILL: DOD O HYD I AMSER AM DROSEDDAU 167.98 KB YMATEB COMISIYNYDD YR HEDDLU A THROSEDDU I ADRODDIAD AROLYGU AR Y CYD AROLYGIAETH CWNSTABLIAETH A GWASANAETHAU TÂN AC ACHUB EI MAWRHYDI: ‘ADRODDIAD AROLYGU THEMATIG AR Y CYD AR YMATEB YR HEDDLU A GWASANAETH ERLYN Y GORON I DREISIO – CAM 2: AR ÔL Y CYHUDDIAD’ (Saesneg yn unig) 118.91 KB