Arolygon Cymunedol

Crynodeb

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd yn gyfrifol am ofyn am adborth gan y cyhoedd am faterion yn ymwneud â phlismona yn Ne Cymru. Mae hyn yn cynnwys cynigion mewn perthynas â gosod praesept yr heddlu (y swm rydym yn cyfrannu at blismona drwy’r dreth gyngor) a deall barn a phrofiadau pobl mewn perthynas â phlismona lleol.

Mae’r adroddiadau hyn yn crynhoi’r adborth a’r canfyddiadau o’n harolygon cymunedol diweddaraf.

Adroddiad Arolwg 2024 4.32 MB Adroddiad Arolwg 2023 684.09 KB